Hanteert uw organisatie het Eigen Regie Model bij verzuimbegeleiding? Train uw medewerkers!

Eigen Regie Model

Het Eigen Regie Model verzuimbegeleiding houdt in dat de werkgever de verzuimbegeleiding volledig zelf uitvoert. Veelal is de leidinggevende ook  casemanager, die de arbeidsongeschikte medewerker begeleidt bij het verzuim- en re-integratietraject.Leidinggevende als casemanager

Leidinggevende als casemanager in het Eigen Regie Model

Door de begeleiding van de arbeidsongeschikte werknemer bij de leidinggevende te leggen, zal deze ook als casemanager optreden. Dat betekent dat hij of zij de juiste stappen conform de Wet Verbetering Poortwachter dient op te volgen en verantwoordelijk is voor het opmaken en bijhouden van het verzuimdossier.

Ook is het aan de leidinggevende een inschatting te maken of er kans op langdurig verzuim bestaat en of inschakeling van een bedrijfsarts vóór afloop van zes weken raadzaam is. Tegelijkertijd mag hij van de AVG (de opvolger van de AP met nog strengere regels t.a.v. bescherming persoonsgegevens) zijn medewerker niet vragen naar diens mogelijkheden. Een uitspraak daarover is alleen voorbehouden aan een bedrijfsarts. Omdat een bedrijfsarts zelfs geen aanduiding van de aandoening van de medewerker aan de werkgever mag geven, wordt zijn advies vaak als ‘vaag’ beoordeeld. Het is dus ook aan de leidinggevende een advies van de bedrijfsarts goed te interpreteren.

En dat vereist nogal wat kennis en vaardigheden van de leidinggevende!

Financiële risico’s

Als een werkgever het re-integratietraject niet of onvoldoende heeft uitgevoerd, leidt dit onvermijdelijk tot onnodig hoge kosten, met zelfs kans op een loonsanctie van het UWV tot gevolg.

 

Belangrijke voorwaarden voor goede uitvoering van het Eigen Regie Model

 

Helder verzuimbeleid

De eerste voorwaarde is een helder verzuim- en preventiebeleid, vervat in het verzuimprotocol, waarin duidelijk aangegeven is, wie op welk moment wat doet.

 

Training leidinggevenden

Een tweede en wellicht nog belangrijker voorwaarde is, leidinggevenden geschoold worden. Alleen met kennis van de Wet Verbetering Poortwachter en vaardigheden bij het voeren van verzuimgesprekken met medewerkers, in het interpreteren van adviezen van een bedrijfsarts kan het Eigen Regie Model slagen.