Algemene Voorwaarden en privacy verklaring

I. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van HA! Heikens Advies (hierna te noemen HA!).

II. Personeelsadvies en Casemanagement

A. Grondslag offertes

Offertes van HA! zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdracht­gever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie heeft verstrekt. HA! zal de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsver­plichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

B. Terbeschikkingstelling van informatie en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van een opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, ver­strekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die HA! nodig heeft. Als HA! daarom ver­zoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie HA! kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaan­sluiting en een datanetaansluiting.

C. Tarieven en kosten advies

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

D. Vertrouwelijkheid

HA! is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens der­den. HA! zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescher­ming van de belangen van de opdrachtgever.

II. Facturering en betaling

Opdrachtgevers verplichten zich door het verstrekken van een opdracht aan HA! alle gegevens te ver­strekken die voor het bepalen van een juiste facturering zijn vereist.

Voor alle diensten en leveringen die door HA! zijn verricht geldt, dat betalingen binnen 14 dagen na de factuurdatum dienen te zijn geschied. Bij niet-tijdige betaling kan HA! na ingebrekestelling van de debiteur haar vorderingen verhogen met wettelijke interest, alsmede eventuele bijkomende kosten die met de in­vordering zijn gemoeid.

De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling jegens HA! op te schorten.

III. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

—————————————————————————–

Privacy verklaring

HA! Heikens Advies, hierna te noemen HA! kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van HA!, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan HA! verstrekt. HA! kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom HA! uw gegevens nodig heeft

HA! verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact dan wel per e-mail of per post met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan HA! uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bestaande uit personeelsadvies en/of verzuimadvies en verzuimbegeleiding.

Hoe lang bewaart HA! uw gegevens?

HA! bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met derden

HA! verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van HA! worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. HA! gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

HA! maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden, hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief mogelijke Adwords-advertenties van HA! bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan HA! te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. HA! heeft hier geen invloed op.

HA! heeft Google geen toestemming gegeven om via HA! verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@heikensadvies.nl. HA! zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

HA! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van HA! maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.